Zaloguj się do konta

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie

utworzono: 2018/06/22 10:40
RafZielak

W dniu 23.06.2018r. (sobota) w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Osiemdziesiątka) przy ul. Piłsudskiego 51 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.
http://www.sml-w.pl/index.php/spodzielnia-/walne/walne-2018
W nieruchomościach "należących" do spółdzielni mieszka około 1/3 mieszkańców Sochaczewa, W zasobach spółdzielni są 82 budynki wielorodzinne, garaże, lokale użytkowe. Spółdzielnia liczy sobie ok. 3200 członków.
Czy ktoś się wybiera? Czy ktoś zapoznał się z materiałami? Czy kogoś w ogóle to interesuje?
Na zgromadzenia przychodzi zwykle około 50-70 (poniżej 2%) członków, którzy następnie podejmują decyzje w imieniu wszystkich, włącznie z nieobecnymi (nieobecni nie mają głosu).
Na najbliższym walnym procedowane bedą m.in.:
1. Przyjecie sprawozdań za rok 2017
1.a) Z działalności Zarządu SML-W w Sochaczewie za rok 2017
1.b) Z działalności Rady Nadzorczej SML-W w Sochaczewie za rok 2017
1.c) Finansowe za rok obrotowy 2017
2. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2017.
3. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
4. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej SML-W w Sochaczewie.
5. Zmiany w statucie SML-W w Sochaczewie.
6. Zbycie nieruchomości i przekazanie dróg.
7. Wnioski członków SML-W (m.in. w kwestii opłat za eksploatację, funduszu remontowego, ogólnych kosztów funkcjonowania spółdzielni). [2018-06-22 10:40]