Zaloguj się do konta

Sesja Rady Gminy Iłów

Gmina Iłów
2019-06-28

W dniu  27 czerwca 2019 r. odbyła się XIII Sesja Rady Gminy.

Wśród radnych, gości i mieszkańców, którzy przyszli na Sesję pojawili się również Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta , Członek Zarządu Powiatu Bożena Samson, Radni Powiatu Sochaczewskiego i ks. Jacek Warzecha proboszcz Parafii św. Michała w Zycku Polskim.

Rada Gminy oficjalnie pożegnała byłego Sekretarza Gminy Przemysława Nowackiego składając kwiaty i podziękowania na ręce byłego wójta Romana Kujawy. Oficjalnie powitano nową Sekretarz Katarzynę Michalską kwiatami i miłym upominkiem, życząc owocnej współpracy, sukcesów i zadowolenia z wykonywania powierzonego stanowiska .

Sekretarz Gminy przedstawiła raport o stanie gminy za 2018 rok.

Raport obejmował poszczególne obszary:

- charakterystyka gminy Iłów,

- finanse gminy,

- decyzje Rady Gminy,

- zagospodarowanie przestrzenne,

- gospodarka mieszkaniowa i komunalna,

- pomoc społeczna i bezpieczeństwo gminy,

- oświata i kultura,

- środowisko i biznes.

Każdy z działów zawierał podsumowanie działalności obecnego i byłego wójta w roku 2018. Raport został zamieszczony na stronie Urzędu Gminy http://ilow.pl/, oraz w BIP http://bip.ilow.pl/,  z którym mieszkańcy mogli zapoznać się i wziąć udział w debacie. Zgodnie z ustawą, w debacie mogli  zabrać głos  bez ograniczeń czasowych  radni oraz mieszkańcy, którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób,  w terminie nie później niż na dzień przed Sesją. Do Przewodniczącego Rady wpłynęły cztery zgłoszenia mieszkańców chętnych do zabrania głosu.

Po około godzinnej debacie Rada Gminy jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Janowi Kraśniewskiemu. Kolejno Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i ze 100% poparciem udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Janowi Kraśniewskiemu za 2018 rok. Przewodniczący w imieniu Rady złożył gratulacje obecnemu Wójtowi Janowi Kraśniewskiemu wręczając bukiet kwiatów. Pogratulowano również byłemu Wójtowi Romanowi Kujawie.

Podczas Sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/III/2018 Rady Gminy w Iłowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Podjęto również uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dowozu posiłków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Podjęto także uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych, w którym znaleźli się : Przewodnicząca - p. Katarzyna Michalska, p. Dorota Bernat, p. Radosław Kunz, p. Przemysław Wasilewski.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020